Besök av kennelkonsulent

Kennelkonsulentens arbete är att se till hundens bästa, så att de inte kommer till skada på något sätt i sin levnadsmiljö. De ska göra besök med något års mellanrum på alla kennlar, stor som liten. Wiveca Forsman har idag gjort inspektion hos oss.

Kennelkonsulentens funktion
Det övergripande i kennelkonsulentens arbete är att tillse att hundens välbefinnande är så gott som det kan vara. Alla registrerade kennlar ska ha besök med regelbundet intervall för att kontroll ska kunna ske. Allt ska kontrolleras, hur hundarna har det, hur miljön ser ut där de vistas, hundgårdar ska ha speciella mått, rastgårdar ska ha liggplatser och mycket annat.

Några av de grundläggande frågorna i besöksprotokollet är kennelägarens medlemsnummer och fastighetsbeteckningen. Sedan kommer frågor om hur många hundar som finns, hur många tikar respektive hanar, hur många hundar under ett år, vilken ras och om man använder SKKs avtal. En viktigt fråga är också, om man har tillstånd från sin kommun för verksamheten.

Nästa stycke i protokollet handlar om hundarnas förvaringsutrymmen, hur de bor, var de bor, inne eller ute, vilket sorts golv i kennelanläggningen, boxar med anslutning till direktutsläpp i rastgård, finns belysning och är det isolerat? Många frågor, men man förstår att det är hundarna som kommer i första hand.

Nästa avsnitt handlar om hur tikarna och deras valpar har det, med frågor som om dräktiga och digivande tikar kan ges extra skydd mot kyla, kan valpningsplatsen tillföras extra värme, har tiken möjlighet at uppsöka liggplats som är oåtkomlig för valparna och och hålls tikar i annan byggnad än hundstall/koja under valpning och digivning.

Den sista punkten i protokollet handlar om rastgårdar, med frågor om det finns sol, vind och regnskydd, finns koja, finns tak, vilket underlag och vilken typ av stängsel finns.

Alla dessa frågor protokollförs, ett exemplar får kennelägaren, ett exemplar behåller kennelkonsulenten och det tredje arkiveras hos kennelklubben.

Kennelkonsulenternas besök är nästan alltid oanmälda. Som stöd för sitt arbete finns dels Jordbruksverkets föreskrifter och SKKs stadgar.Kennelkonsulter kan även användas som rådgivare för nystartade kennlar, men även etablerade kennlnar, som en jourresurs när det kanske inte går som man tänkt med en valpkull eller annat.

Utbildningen är relativt omfattande och innebär flera heldagspass, man ska helst ha egen erfarenhet av hunduppfödning. När man genomgått detta, får man gå dubbelt med en erfaren kollega i upp till två år för att man ska lära sig allt från grunden.

Om missförhållanden finns vid inspektion får kennelägaren en viss tid på sig att åtgärda problemen och när den tiden har utgått, görs ett nytt besök för att kontrollera eventuella åtgärder.Tidigare var det kommunens miljö & hälsa som hade det övergripande ansvaret, men nu är det Länsstyrelsen som har det sista ordet.Har man över ett visst antal hundar, måste man ansöka om tillstånd från sin kommun för att hålla dessa.